PRIVACY VERKLARING VAN WTC Blijf Jong Houtem 1967 (WEBSITE)

WTC Blijf Jong Houtem 1967 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om. 

WTC Blijf Jong Houtem 1967 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze willen respecteren

Verwerkingsverantwoordelijke

Als WTC Blijf Jong Houtem1967 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

WTC Blijf Jong Houtem 1967 Karel Trekelsstraat 2 1800 Vilvoorde 

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, ontvangers van onze nieuwsbrief en spreuken, deelnemers aan activiteiten, donateurs, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door WTC Blijf Jong Houtem 1967 verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Het bijhouden van lijsten van donateurs (gerechtvaardigd belang)
 • Deelname aan de activiteiten van WTC Blijf Jong Houtem 1967 (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Het beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen (gerechtvaardigd belang)
 • Het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame (toestemming betrokkene)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. U kan ons contacteren via het https://wtcblijfjonghoutem.be/contact/op onze website www.wtcblijfjonghoutem.be of via het adres bovenaan deze verklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van uw vragen en/of verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam en adres (straat, nummer, postcode, gemeente, land)
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres
 • Rijksregisternummer vrijwillig meegedeeld door donateur
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender
 • Financiële gegevens en bijzonderheden: rekeningnummer, IBAN, kaartnummers, codes betalingen, betaalgedrag, …
 • Elektronische gegevens: IP-adres, locatie, cookies, surfgedrag, inloggegevens, gebruik sociale media, …
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) en geluidsopnamen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt en dit op verschillende wijzen, onder andere via inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, briefwisseling… 

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze website, door het gebruik van cookies die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site, taal en type browser, … registreren.

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s genomen worden of filmpjes opgenomen worden. U zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijgt u de kans om aan de fotograaf te melden of u al dan niet gefotografeerd wilt worden.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen.

Daarnaast kunnen wij eveneens gegevens afkomstig van derden gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te updaten

Welke gegevens dient u te verstrekken?

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden, nieuwsbrief en spreuken te ontvangen, schenker te worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van WTC Blijf Jong Houtem 1967. Met uitzondering van:

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is het niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Minderjarigen

Personen onder de 18 jaar en personen die niet beschikken over hun volledige rechtsbevoegdheid mogen hun persoonlijke gegevens niet mededelen op onze website

Aan wie geven wij gegevens door?

Verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …)
 • Het leveren van paketten 
 • Het verwerken van retourzendingen
 • Het verzorgen van betalingen 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en secretariaat
 • Het drukken en verspreiden van nieuwsbrieven, informatiebrochures en uitnodigingen
 • Het drukken en uitreiken van attesten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners of verwerkers waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met externe dienstverleners en verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Organisaties die deel uitmaken van onze samenwerkingsverband.
 • Organisaties in directe relatie met ons als verwerkingsverantwoordelijke
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)
 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …)

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

WTC Blijf Jong Houtem 1967 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, onder andere op gebied van boekhouding. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

WTC Blijf Jong Houtem 1967 verbindt zich ertoe in geval er geen andere wettelijke termijnen worden opgelegd, de gegevens niet langer bij te houden dan 7 jaar na laatste contact.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens WTC Blijf Jong Houtem 1967 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We encrypteren de harde schijven van onze laptops
 • We gebruiken antivirussoftware en een firewall en updaten deze systematisch en tijdig
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen en stellen bij indien nodig
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren 
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen

Mocht zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u, in de door de wet voorziene omstandigheden, persoonlijk verwittigd.

Welke rechten heeft u?

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op wissen of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overhandigen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. U kan ons ook contacteren via het contactformulier op onze website www.wtcblijfjonghoutem.be

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zal dus evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Waar kan u terecht met klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via het adres bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

contact@apd-gba.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

WTC Blijf Jong Houtem 1967 kan van tijd tot tijd zijn privacyverklaring aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 06/12/2019. 

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.